Relació amb els Ciutadans i Accés a la Informació Pública

Accés a la Informació Pública

Conforme a l’article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s’entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta llei i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d’accés a la informació pública, per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l’exercici d’este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals a través de les ferramentes establides per a això i preferentment per via electrònica.

Al realitzar la petició el ciutadà rep un número de registre, que li servix com a referència i com a confirmació de l’enviament de la sol·licitud.

Procediment de Queixes, Suggeriments i Agraïments

1. Formes de presentació.

Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes i suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament, per mitjans electrònics o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies a la ciutadania.

  • Presencial o per correu postal

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

b) També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

  • Per mitjans electrònics

b) Correu electrònic de la Fundació TAL: fundacion@fundaciontal.org

  • Vía telefònica

961 922 444 (València) / 965 145 189 (Alacant) / 961 922 444 (Castelló) (Fundació TAL)
012 (atenció ciutadana)

 

2. Quina documentació s’ha de presentar?

  • L’imprés normalitzat de queixa. Si l’escrit en el qual es formule la queixa o suggeriment no reuneix els requisits exigits, o l’ompliment de l’imprés és defectuós, la Fundació TAL requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la deficiència advertida.
  • La documentació que es considere oportuna en relació amb el seu contingut.

 

3. Més informació sobre el procediment.

  • Normativa: Decret 41/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l’avaluació dels plans i programes en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV núm. 7764, de 20/04/2016).

 

4. Informes d’avaluació.

Per a més informació consulteu el document següent: Informes d’avaluació.

INFORMES SOBRE LA QUALITAT DELS SERVEIS

Per a més informació sobre la qualitat dels serveis descarrega els documents següents:

2023
2022

SEGUIMENT DE PLANS I PROGRAMES

Plans estratègics

2023
2022
2021
2020
2019

Comptes Anuals

2022
2021
2020
2019
2018

PLANS I INFORMES DE LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVICIS DE LA GENERALITAT

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA O GREU RISC COL·LECTIU

INFORMACIÓ SOL·LICITADA PER LA CIUTADANIA

Resolucions de dret d’accés a la informació pública

Informació estadística sobre el dret d’accés a la informació pública

Informació sol·licitada amb més freqüència a l’empara del dret d’accés a la informació pública

Dades estadístiques sobre la informació més consultada al Portal de Transparència de la Generalitat

Altra informació pública d’interès per a la ciutadania

Compromesos amb la Igualtat

Visat

Pla d’Igualtat

Avaluació

Protocol per assetjament

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Responsable del Tractament.

FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Adreça: CALLE AMADEO DE SABOYA Nº 2, P.B. 46010 VALENCIA

Correu electrònic: fundaciontal@fundaciontal.org

 

2. Delegat/ada de protecció de Dades

Delegat o delegada de Protecció de Dades de la Generalitat:

Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València

Correu Electrònic: dpd@gva.es

Web: www.transparencia.gva.es/dpd

 

3. Exercici de drets de les persones interessades.

Les persones interessades en aquest tractament tenen, respecte a les seves dades personals, el següents drets: d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de supressió (“a l’oblit”) i portabilitat, mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l’òrgan:

UNITAT: Administració Fundació TAL

Adreça: Calle Amadeo de Saboya Nº 2, P.B. 46010 València

Correu electrònic: fundaciontal@fundaciontal.org

 

Així mateix, en cas que la legitimació al tractament provingui del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant del mateix òrgan.

 

4. Reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o que no se’ls ha atès degudament a l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/

 

5. Política de privacitat.

Per a més informació visiteu el següent enllaç: Política de Privacitat.

 

6. Política de cookies.

Per a més informació visiteu el següent enllaç: Política de Cookies.

 

7. Registre dactivitats de tractament.

Per a més informació consulteu el document següent: Registre dactivitats de tractament.

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

Normativa vigent a l’àmbit de fundacions

Informe de participació dels grups d’interès en els processos d’elaboració de normes