Serveis a la Ciutadania

Cartera de Serveis

Procediments

Compromesos amb la Igualtat

Visat

Pla d’Igualtat

Avaluació

Protocol per assetjament

Registre d’Activitats de Tractament

Registre d’Activitats de Tractament

Accés a la Informació Pública

Conforme a l’article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s’entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta llei i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d’accés a la informació pública, per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l’exercici d’este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals a través de les ferramentes establides per a això i preferentment per via electrònica.

Al realitzar la petició el ciutadà rep un número de registre, que li servix com a referència i com a confirmació de l’enviament de la sol·licitud.

Procediment de Queixes i Suggeriments

1. Formes de presentació.

Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes i suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament, per mitjans electrònics o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies a la ciutadania.

  • Presencial o per correu postal

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

b) També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

  • Per mitjans electrònics

b) Correu electrònic de la Fundació TAL: fundacion@fundaciontal.org

  • Vía telefònica

961 922 444 (València) / 965 145 189 (Alacant) / 961 922 444 (Castelló) (Fundació TAL)
012 (atenció ciutadana)

 

2. Quina documentació s’ha de presentar?

  • L’imprés normalitzat de queixa. Si l’escrit en el qual es formule la queixa o suggeriment no reuneix els requisits exigits, o l’ompliment de l’imprés és defectuós, la Fundació TAL requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la deficiència advertida.
  • La documentació que es considere oportuna en relació amb el seu contingut.

 

3. Més informació sobre el procediment.

  • Normativa: Decret 41/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l’avaluació dels plans i programes en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV núm. 7764, de 20/04/2016).