Preguntes Freqüents

Què és la Fundació TAL?

La Fundació TAL és l’entitat que atorga personalitat jurídica i suport administratiu al sistema de solució autònoma de conflictes laborals en la Comunitat Valenciana. El Patronat de la Fundació està compost per la Generalitat Valenciana i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana: CCOO-PV, UGT-PV i CEV.

Les seues activitats estan finançades mitjançant aportació de la Generalitat Valenciana.

Què és el sistema de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana?

És un mecanisme propi de solució de conflictes laborals del que s’han dotat els agents socials i econòmics de la Comunitat Valenciana a través de la negociació col·lectiva. La seua finalitat és la solució acordada dels conflictes col·lectius laborals mitjançant els procediments de mediació i arbitratge, evitant a les parts afectades llargs processos de costosa i complexa resolució.

On es regula el funcionament de la Fundació TAL?

La creació, regulació i desenvolupament del Tribunal de Mediació i Arbitratge Laboral (TAL) i els procediments de mediació i arbitratge deriven dels successius Acords de Solució Autònoma de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana (ASAC-CV). El primer d’ells es va subscriure el 19 de juliol de 1993. Hui està vigent el subscrit en data 8 de febrer de 2023: VII ASAC-CV (DOGV núm. 9558 / 21.03.2023), finalitzant la seua vigència el 31 de desembre de 2026, podent-se prorrogar, a partir d’aqueixa data, per successius períodes anuals de no existir denúncia expressa del mateix realitzada per alguna de les parts que ho van subscriure.

Què és la mediació?

És un procediment no judicial de solució de conflictes la finalitat del qual és acostar les postures enfrontades de les parts en conflicte i fomentar la consecució d’un acord satisfactori per a ambdós, a través del diàleg, la negociació i la labor mediadora de la Comissió de Mediació de la Fundació TAL.

Qui son els que componen l’equip mediador?

La Comissió de Mediació està composta per advocats, graduats socials, economistes, sindicalistes (tant externs com interns), designats per CEV, CCOO-PV i UGT-PV que són les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana i fundadores del Tribunal.

Què és l’arbitratge?

És un procediment de solució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les parts, voluntàriament i sempre de mutu acord, sotmeten la seua controvèrsia a una tercera persona (un o tres àrbitres triats per les parts) que decidix i posa fi al conflicte, dictant un LAUDE ARBITRAL (d’equitat o de dret) que serà de compliment obligatòri i immediatament executiu. El sotmetiment a arbitratge exclou la via judicial i la legislació vigent equipara els Laudes arbitrals, quant a execució, a les sentències judicials fermes.

Quins avantatges tenen els procediments de mediació i arbitratge?

Els avantatges deriven de ser procediments de solució amistosa i negociada del conflicte, evitant-se la judicialització de la controvèrsia. Es caracteritzen per ser flexibles i senzills, àgils i gratuïts, però garantint sempre els principis d’igualtat, audiència, contradicció i imparcialitat.

En quins tipus de conflictes laborals és competent la Fundació TAL?

Són susceptibles de sotmetre’s als procediments que estableix el ASAC-CV els conflictes laborals següents:

  • Conflictes jurídics derivats de la interpretació i aplicació de normes, convenis col·lectius, pactes, etc, de caràcter col·lectiu.
  • Conflictes d’interessos derivats de:
    • La negociació d’un conveni col·lectiu, acord o pacte col·lectiu, pla d’igualtat, regulació del teletreball o qualsevol altra matèria concreta pròpia de la negociació col·lectiva.
    • Les discrepàncies sorgides en els períodes de consultes exigits per l’Estatut dels Treballadors en els temes de mobilitat geogràfica, modificació substancial de condicions de treball, successió d’empreses, suspensió del contracte de treball, reducció de jornada, mecanisme Red, els supòsits d’acomiadament col·lectiu i en els casos d’inaplicació de les condicions de treball previstes en els convenis col·lectius i substitució dels períodes de consultes establits en el ET i en l’art. 64.5 de la Llei Concursal.
  • Controvèrsies col·lectives que sorgisquen de l’aplicació i interpretació d’un Conveni Col·lectiu que comporten el bloqueig en l’adopció de l’acord en la Comissió paritària.
  • Aquells que donen lloc a convocatòria de vaga o se susciten sobre la determinació dels serveis de seguretat i manteniment en ocasió d’aquella.

Pot fer-se ús dels procediments de l’ASAC-CV quan el conflicte afecta un treballador individual?

No. L’ASAC-CV exclou la seua aplicació respecte als conflictes individuals de treball.

Pot fer-se ús dels procediments de l’ASAC-CV quan el conflicte afecta l’Administració Pública?

L´ASAC-CV exclou expressament de l´Acord estos supòsits en l´article 6.2. No obstant això, si així i tot se sol.licitara la mediació, seguint el fins fundacionals de la Institució, se li oferiria a les parts els servicis del Tribunal per si estimaren, de manera voluntària, fer ús d´ells i aconseguir un pacte extrajudicial.

A qui afecta els procediments desenvolupats en l’ASAC-CV?

L’Acord i els procediments que desenvolupa s’apliquen en la totalitat de la Comunitat Valenciana i de compliment obligatori per a totes les organitzacions empresarials i sindicals, entitats, empreses i persones treballadores de qualsevol sector d’activitat no sotmesos a un conveni col·lectiu d’àmbit superior al de la Comunitat Autònoma. També s’aplicarà als conflictes que es produïsquen en empreses a què s’aplique un conveni col·lectiu supracomunitari, si el conflicte afecta exclusivament centres de treball ubicats en la Comunitat Valenciana.

La mediació i l’arbitratge són obligatoris?

La mediació és obligatòria quan la sol·licita una de les parts legitimades per a instar-la.
En cas de conflicte col·lectiu d’interpretació i aplicació dels definits en l’art. 153 de la LRJS, la mediació és preceptiva com a requisit preprocessal per a interposar la demanda judicial i substituïx amb caràcter general a la conciliació administrativa prèvia.
En cas de vaga, la mediació també és preceptiva i ha de sol·licitar-se pels convocants de la vaga el mateix dia en què es registre la convocatoria en l’organisme competent.

Quan i com es pot modificar la data de celebració de l’acte de mediació?

Únicament es podrà sol·licitar el canvi de data de mutu acord entre les parts, per escrit degudament signat. Bastarà enviar l’esmentat acord via formulari de sol·licitud d’actuacions d’aquesta web o correu electrònic a la Secretaria del Tribunal. No obstant això, la Secretaria podrà modificar la indicada data per exigéncies del servei degudamente constatades.