Informació Econòmica i Pressupostària

Pressupostos

2019
2018
2017
2016
2015

Execució Pressupostària

2019
2018
2017
2016
2015

Modificacions Pressupostàries

2019
2018
2017
2016
2015

COMPTES ANUALS

Comptes Anuals

2019
2018
2017
2016
2015

Informes de la Intervenció

2019
2018
2017
2016
2015

Informes Sindicatura de Comptes

2019
2018
2017
2016
2015

MOVIMENTS COMPTABLES

Últims Moviments Comptables

2019
2018
2017
2016
2015

Caixa Fixa

2019
2018
2017
2016
2015

Saldos Bancaris

TERMINI MITJÀ
DE PAGAMENT

CONTRACTES I ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

CONVENIS

2019
2018
2017
2016
2015

COST DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

2019
2018
2017
2016
2015

ENCÀRRECS DE GESTIÓ

2019
2018
2017
2016
2015

ESTADÍSTIQUES I ESTUDIS D’OPINIÓ

2019
2018
2017
2016
2015