Informació Econòmica i Pressupostària

Pressupostos

2021
2020
2019

Execució Pressupostària

2021
2020
2019

Modificacions Pressupostàries

2021
2020
2019

COMPTES ANUALS

Comptes Anuals

2020
2019
2018

Informes de la Intervenció

2020
2019

Informes Sindicatura de Comptes

2020
2019

MOVIMENTS COMPTABLES

Últims Moviments Comptables

2021
2020
2019

Caixa

2021
2020
2019

Saldos Bancaris

TERMINI MITJÀ
DE PAGAMENT

CONTRACTES I ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

CONVENIS

2021
2020

COST DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

2021
2020
2019

ENCÀRRECS DE GESTIÓ

2021
2020
2019

ESTADÍSTIQUES I ESTUDIS D’OPINIÓ

2021
2020
2019