Informació Econòmica i Pressupostària

Pressupostos

2024
2023
2022
2021
2020

Execució Pressupostària

2024
2023
2022
2021
2020

Modificacions Pressupostàries

2024
2023
2022
2021
2020

COMPTES ANUALS

Comptes Anuals

2023
2022
2021
2020
2019

Informes de la Intervenció

2023
2022
2021
2020
2019

Informes Sindicatura de Comptes

2022
2021
2020
2019

MOVIMENTS COMPTABLES

Últims Moviments Comptables

2024
2023
2022
2021
2020

Caixa

2024
2023
2022
2021
2020

Saldos Bancaris

Operacions de préstecs i crèdit

Avals i garanties

Operacions d’arrendament financer

Inventari de béns i drets

Arrendament de béns immobles

TERMINI MITJÀ
DE PAGAMENT

CONTRACTES I ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

CONVENIS

2024
2023
2022
2021
2020

COST DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

2024
2023
2022
2021
2020

ENCÀRRECS DE GESTIÓ

2024
2023
2022
2021
2020

ESTADÍSTIQUES I ESTUDIS D’OPINIÓ

2024
2023
2022
2021
2020