Informació Econòmica i Pressupostària

Pressupostos

2023
2022
2021
2020
2019

Execució Pressupostària

2023
2022
2021
2020
2019

Modificacions Pressupostàries

2023
2022
2021
2020
2019

COMPTES ANUALS

Comptes Anuals

2022
2021
2020
2019
2018

Informes de la Intervenció

2022
2021
2020
2019

Informes Sindicatura de Comptes

2022
2021
2020
2019

MOVIMENTS COMPTABLES

Últims Moviments Comptables

2023
2022
2021
2020
2019

Caixa

2023
2022
2021
2020
2019

Saldos Bancaris

Operacions de préstecs i crèdit

Avals i garanties

Operacions d’arrendament financer

Inventari de béns i drets

Arrendament de béns immobles

TERMINI MITJÀ
DE PAGAMENT

CONTRACTES I ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

CONVENIS

2023
2022
2021
2020

COST DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

2023
2022
2021
2020
2019

ENCÀRRECS DE GESTIÓ

2023
2022
2021
2020
2019

ESTADÍSTIQUES I ESTUDIS D’OPINIÓ

2023
2022
2021
2020
2019