Informació Econòmica i Pressupostària

Pressupostos

2020
2019
---
---
---

Execució Pressupostària

2020
2019
---
---
---

Modificacions Pressupostàries

2020
2019
---
---
---

COMPTES ANUALS

Comptes Anuals

2019
2018
----
----
----

Informes de la Intervenció

2019
----
----
----
----

Informes Sindicatura de Comptes

2019
----
----
----
----

MOVIMENTS COMPTABLES

Últims Moviments Comptables

2020
2019

Caixa

2020
2019
---
---
---

Saldos Bancaris

TERMINI MITJÀ
DE PAGAMENT

CONTRACTES I ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

CONVENIS

2020

COST DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

2020
2019
---
---
---

ENCÀRRECS DE GESTIÓ

2020
2019
---
---
---

ESTADÍSTIQUES I ESTUDIS D’OPINIÓ

2020
2019
---
---
---