Informació sobre contractació pública

CONTRACTACIÓ FUNDACIÓ TAL

La contractació de la Fundació TAL està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014.

Programació de la Contractació

2024
2023
2022
2021
2020

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Per a més informació sobre la Plataforma de Contractació del Sector Públic visita el següent enllaç:

REGISTRE DE CONTRACTES

Registre oficial de contractes

CONTRACTES

2024
2023
2022
2021
2020

FACe

Per a més informació sobre el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe) visita el següent enllaç:

DADES ESTADÍSTIQUES

Per a més informació sobre les Dades Estadístiques descarrega el següents documents:

2024
2023
2022
2021
2020