Perfil del Contractant

CONTRACTACIÓ FUNDACIÓ TAL

La contractació de la Fundació TAL està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014.

Programació de la Contractació

2022
2021
2020
2019

LICITACIÓ DE SERVEIS

Licitació de Serveis Obert

Licitació de Serveis Obert Simplificat

LICITACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS

Licitació de Subministraments Obert

Licitació de Subministraments Obert Simplificat

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Per a més informació sobre la Plataforma de Contractació del Sector Públic visita el següent enllaç:

REGISTRE DE CONTRACTES

Registre oficial de contractes

CONTRACTES

2022
2021
2020
2019

FACe

Per a més informació sobre el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe) visita el següent enllaç:

DADES ESTADÍSTIQUES

Per a més informació sobre les Dades Estadístiques descarrega el següents documents:

2022
2021
2020
2019