Mediació

En què consistix?

És un procediment de solució no judicial de conflictes l’objectiu del qual perseguix que les parts enfrontades aconseguixen un acord satisfactori per a ambdós a través del diàleg, la negociació i la labor de els qui exerceixen la labor mediadora de la Fundació TAL.

Les persones mediadores

El Tribunal és paritari (persones mediadores designades per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives). Està compost per un màxim de 4 i un mínim de 2 integrants i la seua funció és aproximar postures entre les parts per a propiciar l’acord.

Els qui exerceixen la labor mediadora poden proporcionar solucions al conflicte però en cap cas tenen poder decisiori. Són les pròpies parts en conflicte les que decidixen si estan en condicions de posar fi a la controvèrsia.

El procediment

La mediació és senzilla i flexible, garantix l’audiència de les parts en condicions d’igualtat. Es caracteritza per la seua immediatesa, ja que en cas de convocatoria de vaga se cita a les parts en 3 dies i quant a la resta de conflictes col·lectius se cita en un termini màxim de 10 dies.