Arbitratge

En què consistix?

És un procediment de solució extrajudicial de conflictes per mitjà del qual les parts, voluntàriament i de mutu acord, sotmeten la seua controvèrsia a una tercera persona (un o tres àrbitres triats per elles) que decidix i posa fi al conflicte, dictant un LAUDE ARBITRAL (d’equitat o de dret) que serà de compliment obligatori i s’equipara quant a execució a les sentències fermes segons l’article 68 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

El Cos Arbitral

Està compost per una llista tancada de professionals del dret de reconegut prestigi en l’àmbit de les relacions laborals.

El procediment

En l’arbitratge no existixen ni vencedors ni vençuts, perquè equival a un acord entre les parts delegant el seu contingut i resultat en una tercera persona prèviament pactades per elles. És característica la rapidesa i agilitat del procediment, ja que el laude arbitral, si no indiquen res els interessats,  haurà de dictar-se en el termini de 10 dies des de l’acceptació de l’àrbitre; prorrogable, excepcionalment, a un màxim de 25 dies hàbils.

Finalment, cal destacar la flexibilitat del procediment. Amb ple respecte als principis d’igualtat processal, audiència, contradicció i imparcialitat, les parts poden intervindre, aclarir qualsevol punt del conflicte i aportar tot tipus de proves sense la rigidesa d’un procés judicial.

Cos Arbitral

Amparo Esteve Segarra

Gemma Fabregat Monfort

Pilar Fuentes Llopico

José María Goerlich Peset

José Martínez Esparza

Ana Mejías García

Isabel Merenciano Gil

Javier Molina Vega

David Montoya Medina

Gabriel A. Moratalla Más

Salvador Navarro Martín

Manuel Nogueira Izquierdo

José Luis Noguera Calatayud

Eusebio Ortiz Font

Silvia Parra Núñez

Carmen Pleite Broseta

Juan Manuel Ramírez Martínez

Tomás Sala Franco

Nancy Sirvent Hernández

José Miguel Tudón Valls

Avantatges de l’arbitratge

 • Absència de formalismes
  Les parts implicades en el procés conflictiu participen de forma activa en la resolució del mateix. Durant la vista davant de l’àrbitre, s’admet l’aportació de documents, proves i totes les rèpliques i dúpliques que les parts estimen necessari, sempre dins d’un orde d’intervencions que, sobre la marxa, va moderant l’àrbitre. Ara bé, sempre estan presents els principis d’igualtat, defensa, bona fe, contradicció, oralitat i gratuïtat.
 • Agilitat
  El procediment pot ser tan ràpid com les parts vullguen. Elles establixen el termini en el qual ha de dictar-se el laude. De no haver-se determinat el termini, el laude es dictarà com a norma general en 10 dies des de l’acceptació de l’àrbitre i, excepcionalment, en el termini de 25 dies si les circumstàncies així ho aconsellen.
 • Eficàcia legal
  La llei equipara els laudes ferms a les sentències fermes quant a la seua executivitat. El sotmetiment a arbitratge suspén el termini de caducitat i interromp el de prescripció d’accions.
 • Gratuïtat
 • Especialització i qualificació
  Els àrbitres són professionals de reconegut prestigi i qualificació triats d’entre els millors especialistes en dret del treball i les relacions laborals.
 • Independència i imparcialitat
 • Elecció de l’àrbitre
  Les parts trien lliurement l’àrbitre o àrbitres (en nombre de tres) encarregats de resoldre la qüestió plantejada d’entre els que componen el Cos d’Àrbitres del Tribunal, professionals del dret de reconegut prestigi en l’àmbit de les relacions laborals.
 • Dedicació
  Això és així, tant pel que fa a l’estudi i resolució de la qüestió plantejada, per quant els àrbitres no han de compartir el seu temps amb la resolució de desenes de qüestions litigioses; com pel que fa a la qualitat de les resolucions que emeten, donada la seua especialització.
 • Confidencialitat
  La informació és tractada amb discreció i d’una manera confidencial.
 • Solució més amigable
  Perquè el sotmetiment de les parts voluntàriament a l’arbitratge, implica de per si un acord i que no hi haja una part demandant i una altra demandada. Pel que la falta de confrontació litigiosa, amb independència del contingut del laude, facilita una recuperació de l’adequat clima laboral. De vegades, les parts arriben a aconseguir acords definitius fins i tot abans del laude arbitral.