Informació Corporativa

Estructura Organitzativa

Dades Bàsiques

Denominació i CIF

Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana.

CIF: G-96347091

Marc Legal

La Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana constitueix una fundació sense ànim de lucre integrada des de l’any 2019 en el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana i sota la tutela del Protectorat d’aquesta, subjecta a les disposicions contingudes en la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Es regeix pels seus Estatuts i normes que en interpretació i desenvolupament dels mateixos establisca el seu Patronat, i en tot cas per les disposicions legals vigents, i està adscrita a la Conselleria amb competències en matèria de treball.

Són finalitats de la Fundació el foment del consens social, la potenciació de l’autonomia negocial dels agents socials i econòmics, la resolució dels conflictes laborals, la modernització de les relacions laborals en la Comunitat Valenciana i l’assistència social a persones treballadores i empreses, mitjançant el desenvolupament de les següents activitats:

L’exercici de les funcions de conciliació, mediació i arbitratge en benefici de les empreses i persones treballadores de la Comunitat Valenciana, previstes en l’Acord de Solució de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana de data 6 de Març de 1997 i publicat en el DOGV núm. 2990 del dia 13 de Maig de 1997, subscrit en el seu moment per la Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL), la Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa Valenciana (CEPYMEV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV) i la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), així com totes aquelles directa o indirectament relacionades amb el contingut d’aquest Acord –i, si escau, el que el poguera substituir o complementar-, en el seu sentit més ampli.

El desenvolupament, foment i prestació d’activitats de caràcter assistencial dirigides a les persones treballadores i empreses incloses en l’àmbit d’aplicació de l’esmentat Acord de data 6 de Març de 1997.

Correspon al Patronat de la Fundació determinar la manera en què s’hauran de complir les finalitats enumerades en aquest article, assegurant sempre la neutralitat requerida als qui exercisquen les labors arbitrals, mediadores i tècniques com ve establit en l’Acord de Solució de Conflictes Laborals.

Les prestacions de la Fundació s’atorgaran de forma no lucrativa i són potencials beneficiaris de la Fundació les empreses i persones treballadores de la Comunitat Valenciana incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Acord de Solució de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana de data 6 de Març de 1997 i, en el seu cas, el que el poguera substituir o complementar.

La Fundació atorgarà amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones o entitats que reunint les condicions expressades anteriorment estime el Patronat que són legítims creditors d’aquests, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca a aquest efecte.

Ningú podrà exigir a la Fundació, dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona o entitat determinada.

Seu, Adreça i Contacte

Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana

Carrer Amadeu de Savoia 2, planta baixa, 46010 València
Tel. 961 922 444
fundaciontal@fundaciontal.org

Govern i Organització

Presidència

En representació de la Generalitat Valenciana:

Il·lma Sra. Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, Elvira Ródenas Sancho

 

Vocalies

En representació de la Generalitat Valenciana:

Il·lma. Sra. Directora General d’Ocupació i Formació de Labora, Rocío Briones Morales

Il·lma Sra. Directora General d’Empreneduria y Cooperativisme, Teresa García Muñoz

Il·lma Sra. Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Isabel Castelló García

Il·lm. Sr. Director General de Economia Sostenible, José Vicente Soler Gironés

 

En representació de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana – CEV:

Sr. Miguel Ángel Javaloyes del Río

Sra. Inmaculada García Pardo

 

En representació de la Unió General de Treballadors del País Valencià – UGT PV:

Sra. Lola Ruiz Ladrón de Guevara

 

En representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià – CCOO PV:

Sr. Jaume Mayor Salvi

 

Secretaria (no patró)

Sr. Arturo J. Cerveró Duato

Estatuts

PLANS ESTRATÈGICS

Pla d’actuació

2022
2021
2020
2019

GERÈNCIA

Titulació

Currículum

Declaració de Béns

Declaració d’Activitats

Viatges i Obsequis

2022
2021
2020
2019

PERSONAL

Relació de Llocs de Treball

2022
2021
2020
2019

Retribucions

2022
2021
2020
2019